Контакты

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А

Телефоны:
+7 (727) 267-77-17, 386-78-63, 386-75-10

Бесплатная консультация

Введите Ваш e-mail или телефон для получения бесплатной консультации:

Информационный центр

О совершении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность/Қоғамның ірі мәмілені және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілені жасау туралы.

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о том, что Советом Директоров Общества принято решение о заключении следующей крупной сделки, в заключении которой имеется заинтересованность:
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 25.08.15 г.;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – 230 000 000,00 тенге;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – 25.08.15 г.;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – 39%;
5) основные существенные условия сделки – предоставление займа на условиях срочности, возвратности;
6) дата заключения сделки – 25.08.15 г.

АҚ «Private Asset Management» осы шақта Директорлар Кеңесі келесі ірі келісім және мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдағаның хабарлайды:
1) акционерлік қоғамы органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күні – 25.05.13ж.;
2) мәмілелер мәні болып табылатын мүліктің құны – 230 000 000,00 теңге;
3) мәмілелер мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – 25.08.15 ж.;
4) осы акционерлік қоғамының активтерінің жалпы құнына мәмілелер мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы – 39%;
5) мәмілелердің негізгі маңызды шарттары – мерзімділік, қайтарымдылық шартпен несие беру;
6) мәмілелерді жасау күні – 25.08.15 ж.