Контакты

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А

Телефоны:
+7 (727) 267-77-17, 386-78-63, 386-75-10

Бесплатная консультация

Введите Ваш e-mail или телефон для получения бесплатной консультации:

Информационный центр

Уведомление

об утверждении Отчета об итогах размещения акций Общества

Настоящим АО «Private Asset Management» во исполнение требований статьи 79 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-II «Об акционерных обществах», сообщает, что 25.07.2013 года уполномоченный орган утвердил Отчет об итогах размещения акций Обществапо состоянию на 15.05.2013 года.

Осы арқылы «Private Asset Management» Акционерлі к қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңның 79-бабында қарастырылған талаптарды орындауға сәйкес, Қоғамның акцияларын 15.05.2013 жылға дейін орналастыру қорытындылары туралы есебін уәкілетті органмен 25.07.2013 ж. бекітілінгені туралы хабарлайды.