Контакты

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А

Телефоны:
+7 (727) 267-77-17, 386-78-63, 386-75-10

Бесплатная консультация

Введите Ваш e-mail или телефон для получения бесплатной консультации:

Информационный центр

О внесении изменений №22 в проспект выпуска акций/Акция шығару проспектісіне №22 өзгертулер енгізуы туралы.

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о внесении изменений №22 в проспект выпуска акций Общества:
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета Директоров Общества от 02.03.2015г.;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:

АҚ «Private Asset Management» (бұдан әрі – Қоғам) осы шақта Қоғамның акция шығару проспектісіне №22 өзгертулер енгізуы туралы хабарлайды:
1) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
02.03.2015ж. Директорлар Кенесінің шешімі;
2) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні):