Контакты

Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Тайманова 167 А

Телефоны:
+7 (727) 267-77-17, 386-78-63, 386-75-10

Бесплатная консультация

Введите Ваш e-mail или телефон для получения бесплатной консультации:

Информационный центр

Акционерам и клиентам

Информация для акционеров и клиентов, согласно ст. 79 Закона «Об Акционерных обществах»

02/06/2015

Информация для акционеров и клиентов

О внесении изменений №22 в проспект выпуска акций/Акция шығару проспектісіне №22 өзгертулер енгізуы туралы.

31/03/2015

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о внесении изменений №22 в проспект выпуска акций Общества:
1) дата принятия решения органом эмитента, являющегося основанием для внесения изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг, наименование органа, принявшего решение:
решение Совета Директоров Общества от 02.03.2015г.;
2) содержание (суть) внесенных изменений в проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг:

АҚ «Private Asset Management» (бұдан әрі – Қоғам) осы шақта Қоғамның акция шығару проспектісіне №22 өзгертулер енгізуы туралы хабарлайды:
1) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне өзгерістер енгізу үшін негіз болып табылатын эмитент органының шешім қабылдаған күні, шешім қабылдаған органның атауы:
02.03.2015ж. Директорлар Кенесінің шешімі;
2) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымы проспектісіне енгізілген өзгерістердің мазмұны (мәні):

Об изменении состава руководящих работников/Басшы қызметкерлердің құрамында өзгерістер туралы.

03/03/2015

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о том, что Советом Директоров Общества принято решение об изменении состава руководящих работников:
1) Полное наименование – АО «Private Asset Management», местонахождение акционерного общества – РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 339, кв. 3;
2) Дата, время и место проведения заседания совета директоров – 02 марта 2015г., с 14:30 до 16:00, место проведения — РК, г. Алматы, пр. Достык, д. 339, кв. 3.
3) Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:
1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления – Заместителя Председателя Правления Бекхожаевой Айжан Рахметовны.
2. О назначении члена Правления Общества.
3. О направлении на рассмотрение единственному акционеру материалов повестки дня заседания Совета Директоров.
4) Решения, принятые заседанием совета директоров:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления – Заместителя Председателя Правления Бекхожаевой Айжан Рахметовны с 01марта 2015 года.
2. Избрать Давлетшину Ирину Николаевну членом Пралвения Общества и утвердить Правление с 02 марта 2015 года в следующем составе:
• Усеров Даулет Ералыевич — Председатель Правления;
• Давлетшина Ирина Николаевна – член Правления;
• Кулунчакова Жалгас Куттыбаевна – член Правления.
3. Направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятым решениям.

Осы арқылы «Private Asset Management» АҚ (бүдан әрі Қоғам) қоғамның директорлар кеңесі шешімімен басшы қызметкерлердің құрамында өзгерістер туралы хабарлайды:
1) Толық атауы — АҚ «Private Asset Management», мекен-жайы — Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Достық данғылы, ү. 339, п. 3;
2) Директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны; 2015 жылы 02 наурыз, 14:30 бастап 16:00 дейін, ҚР Алматы қ., Достык д-лы, 339 үй, 3 патер.
3) директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер:
1. Бекхожаева А. Р. қоғамның Басқарма төрағасының өкілдігінің мерзімінен бұрын тоқтату туралы.
2. Қоғамның басқарма мүшесін тағайындау туралы.
3. Бірден-бір акционерге Диркторлар кенесінің мәжіліс материалдармен күн тәртібін бағытталуы туралы.
4) Директорлар кеңесімен қабылданған шешімдер
1. 2015 жылы 01 наурыздан бастап Бекхожаева А. Р. «Private Asset Management» АҚ Басқарма Төрагасы лауазынан босатылсын.
2. Давлетшина И. Н. — Басқарманың құрамына енгізілсін, Басқарма өкілдіктің мерзімі 2015 жылдың 02 наурыздан бастап келесі құрамда бекітілсін:
• Усеров Даулет Ералыевич — Басқарма Төрағасы;
• Давлетшина Ирина Николаевна — Басқарма Мүшесі;
• Кулунчакова Жалгас Куттыбаевна — Басқарма Мүшесі.
3. Бірден-бір акционерге Директорлар кенесінің мәжіліс материалдармен күн тәртібін бағытталсын.

О заключении сделки с заинтересованностью/Мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім.

10/02/2015

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет о том, что Советом Директоров Общества принято решение о заключении сделки, в заключении которой имеется заинтересованность:
1) дата принятия органом акционерного общества решения о совершении сделки – 06.02.2015г.;
2) стоимость имущества, являющегося предметом сделки – нет;
3) дата последней оценки имущества, являющегося предметом сделки – нет;
4) процентное соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов данного акционерного общества – нет;
5) основные существенные условия сделки – заключение трудового Договора с аффилиированным лицом;
6) дата заключения сделки – 06.02.2015г..

АҚ «Private Asset Management» осы шақта Директорлар Кеңесі мүдделілік болуына орай жасалатын мәмілелер жасасу туралы шешім қабылдағаның хабарлайды:
1) акционерлік қоғамы органының мәмілелерді жасау туралы шешімді қабылдау күні – 06.02.2015ж.;
2) мәмілелер мәні болып табылатын мүліктің құны – жоқ;
3) мәмілелер мәні болып табылатын мүлікті соңғы бағалау күні – жоқ;
4) осы акционерлік қоғамының активтерінің жалпы құнына мәмілелер мәні болып табылатын мүлік құнының пайыздық арақатынасы – жоқ;
5) мәмілелердің негізгі маңызды шарттары – қосылма тұлғамен еңбек келісімшартын жасау;
6) мәмілелерді жасау күні – 06.02.2015ж..

Уведомление об утверждении отчёта о размещении акций/Акциялардын орналастырғаны туралы есебін бекіттелген жайлы ескертпе хабарламасы.

06/01/2015

АО «Private Asset Management» (далее – Общество) настоящим уведомляет об утверждении отчета о неразмещении акций Общества по состоянию на 27 ноября 2014 года:
1) наименование государственного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг –Национальный банк Республики Казахстан, 28.12.2010 г. №А5600;
2) вид – простые акции, количество объявленных к выпуску ценных бумаг – 1 500 000 штук, национальный идентификационный номер, присвоенный ценным бумагам – KZ1C56000017;
3) в случае выпуска облигаций дополнительно указывается номинальная стоимость, срок обращения и порядок погашения, порядок и сроки выплаты дохода по ним, ковенанты и (или) иные ограничения, указанные в проспекте их выпуска – нет;
4) увеличение количества объявленных ценных бумаг: дата государственной регистрации изменений в проспект выпуска ценных бумаг в части увеличения количества объявленных ценных бумаг, дата принятия решения об увеличении количества объявленных ценных бумаг и органа акционерного общества, принявшим данное решение, количество объявленных ценных бумаг после государственной регистрации соответствующих изменений в проспект выпуска ценных бумаг в разрезе по видам, ценных бумаг – нет;
5) дата принятия решения о размещении ценных бумаг – нет;
6) дата начала размещения ценных бумаг – 28.05.2014 г., условия размещения ценных бумаг с указанием количества ценных бумаг, предложенных к размещению и способа размещения – нет;
7) дата окончания размещения ценных бумаг (с указанием отчетного периода размещения) – 27.11.2014 г., дата погашения ценных бумаг – нет;
8) дата утверждения отчета об итогах размещения ценных бумаг, отчета об итогах погашения с указанием количества и вида размещенных (погашенных) в отчетном периоде ценных бумаг – 24.12.2014 г., в отчетном периоде простые акции не размещались;
9) количество и вид выкупленных акционерным обществом выпущенных им ценных бумаг у их держателей в отчетном периоде – нет;
10) сведения о выплате дивидендов по акциям, дохода по облигациям в отчетном периоде – в отчетном периоде общество не осуществляло выплату дивидендов.;
11) дата аннулирования выпуска ценных бумаг с указанием основания для аннулирования. В случае получения акционерным обществом разрешения уполномоченного органа на выпуск и (или) размещение эмиссионных ценных бумаг на территории иностранного государства указывается дата и номер такого разрешения уполномоченного органа, а также основные параметры выпуска – нет.

АҚ «Private Asset Management» осы шақта Директорлар Кеңесі келесі ірі келісім жасау туралы шешім қабылдағаның хабарлайды:
1) бағалы қағаздарды мемлекеттік шығаруды жүзеге асырған мемлекеттік органның атауы, бағалы қағаздарды шығаруды мемлекеттік тіркеу күні — Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі, 28.12.2010ж., №А5600;
2) шығаруға жарияланған бағалы қағаздардың түрі – жай акция, саны – 1 500 000 дана, бағалы қағаздарға берілген ұлттық сәйкестендіру нөмірі – KZ1C56000017;
3) облигацияларды шығарған жағдайда қосымша номиналды құны, айналысқа жіберу мерзімі және өтеу тәртібі, олар бойынша кірісті төлеу тәртібі мен мерзімдері, ковенанттар және (немесе) олардың шығарылым проспектісінде көрсетілген шектеулер – жоқ;
4) жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі: жарияланған бағалы қағаздар санын өсіру бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісінде өзгерістерді мемлекеттік тіркеу күні, жарияланған бағалы қағаздардың санының өсуі туралы шешімді қабылдау күні және осы шешімді қабылдаған акционерлік қоғамы органының, бағалы қағаздардың түрлері бойынша бөлігінде бағалы қағаздардың шығарылым проспектісіне тиісті өзгерістерді мемлекеттік тіркеуден кейін жарияланған бағалы қағаздардың саны – жоқ;
5) бағалы қағаздарды орналастыру туралы шешімді қабылдаған күні – жоқ;
6) бағалы қағаздарды орналастыру басталған күні – 28.05.2014 ж.; орналастыруға ұсынылған бағалы қағаздардың санын және орналастыру тәсілін көрсете отырып бағалы қағаздарды орналастыру шарттары — жоқ;
7) бағалы қағаздарды орналастыру аяқтау күні (орналастырған есепті кезеңін көрсете отырып) – 27.11.2014 ж., бағалы қағаздарды өтеу күні — жоқ;
8) бағалы қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіткен күні, есепті кезеңде орналастырылған (өтелген) бағалы қағаздардың саны мен түрін көрсете отырып өтеу қорытындылары туралы есеп — 24.12.2014 ж., есепті кезеңде жай акция орналастырылмаған;
9) есепті кезеңде акционерлік қоғамы олар шығарған бағалы қағаздарды олардың ұстаушылардан сатып алған саны мен түрі — нет;
10) есепті кезеңде акциялар бойынша дивидендтерді, облигациялар бойынша кірістерді төлеу туралы мәліметтер — есепті кезеңде Қоғам жарнакірістерді төлемеген;
11) жою үшін негіздемесін көрсете отырып бағалы қағаздардың шығарылымын жойған күні. Акционерлік қоғамы уәкілетті органнан эмиссиялық бағалы қағаздарды шет мемлекеттің аумағында шығаруға және (немесе) орналастыруға рұқсат алған жағдайда уәкілетті органның осындай рұқсаттың күні және нөмірі, сондай-ақ шығарылымның негізгі параметрлері көрсетіледі – жоқ.